biuro@feniks-recykling.eu ul Romualda Traugutta 40, Grodzisk Mazowiecki +48 539 018 554

  • Home
  • Redukcja odpadów

Doradztwo w zakresie zmniejszenia ilości odpadów
Efektywnie wspieramy przedsiębiorstwa w optymalizacji procesów produkcyjnych, aby zredukować ilości wytwarzanych odpadów. Nasze działania mają charakter kilkuetapowy. Obejmują:

  • mapowanie procesów produkcyjnych, które wiążą się z powstawaniem odpadów,
  • określenie potencjałów redukcji wytwarzanych odpadów,
  • ustalenie nowych KPI,
  • instalację systemu ważenia odpadów dla obszarów z największym potencjałem redukcji,
  • określenie celów,
  • budowanie kultury odpadowej wśród załogi,
  • kontrolę wdrażania nowych rozwiązań,
  • raportowanie i analizę odstępstw od celu.


Mapowanie
procesów produkcyjnych w aspekcie generowania odpadów przebiega według wypracowanego wzorca. Kolejne czynności to:

● wykorzystanie obecnego ważenia przez Feniks,
● zaprzestanie ważenia innych odpadów niż wybrany jako ten z największym potencjałem,
● zasada, by w przypadku braku opisu odpadów – odpady nie zostały zważone, dopóki nie zostaną opisane,
● zwiększenie liczby kontenerów na obszarze przedsiębiorstwa,
● podział kategorii odpadów na bardziej szczegółowe podkategorie,
● uszczegółowienie raportu – rozbudowa w kierunku mniejszych podobszarów.

Złożony charakter ma także proces określania potencjału redukcji ilości generowanych odpadów. Sprawdzona metoda analityczna obejmuje następujące kroki:

● strukturyzację odpadów powstających w fabryce wg zasady Pareta,
● przeliczenie kosztu powstawania odpadów na pieniądze (koszty związane ze stratami materiałowymi, utylizacją, obsługą procesów itd.),
● określenie obszarów największych potencjałów wolumenu albo kosztu odpadów.

Wybór jednego z tych faktorów (wolumenu albo kosztu odpadów) jest podstawą sformułowania nowego KPI – ustalenia wskaźników dla obszarów, które zostały zdefiniowane w arkuszu ważeń Feniks: kosztowym (PLN/vol) lub wagowym (kg/vol).
Oferowana przez nas procedura optymalizacji obejmuje także instalację systemu wagowego. W tym przypadku kierujemy się następującymi wytycznymi:

● instalujemy system tylko w obszarze największych potencjałów,
● ważymy wyłącznie odpady wybranego typu – najbardziej obiecującego,
● określamy liczbę potrzebnych w danym zakładzie wag (przy czym jedna waga może obsługiwać kilka obszarów),
● ustalamy częstotliwość ważeń – per zamówienie/zmiana/dzień,
● ważymy niepełne kosze,
● prowadzimy kontrolę ważeń poprzez porównywanie wyników z raportem z ważeń Feniksa.

Ostatni etap działań łączy w sobie określenie celów, kontrolę efektów oraz raportowanie odstępstw od przyjętych celów. Zadania naszych ekspertów obejmują:

● ustalenie ambitnych celów wraz z określeniem potencjału kosztowego jego wykonania,
● organizację cyklicznych spotkań albo wykorzystanie już istniejącego harmonogramu spotkań na potrzeby rewizji sposobów funkcjonowania określonych jednostek firmy,
● wybór metody raportowania odstępstw (wymagania analizy RCA, baza danych o odstępstwach i powodach bądź inne).

Niezwykle ważnym składnikiem systemowych działań jest budowanie świadomości odpadowej u pracowników firmy – bo to od nich zależą rezultaty całego wysiłku. Prowadzimy ją z wykorzystaniem:

● wizualizacji wyników odpadowych,
● konkursów tematycznych,
● szkoleń dla załogi, w których podejmujemy zagadnienia ochrony środowiska, ilości generowanych odpadów, recyklingu itp.

Systemowa optymalizacja wolumenu wytwarzanych odpadów, jaką oferuje Feniks, to unikat na rynku – najbardziej kompleksowe rozwiązanie tego typu w Polsce. Zachęcamy, by z niego skorzystać!