RODO

RODO

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119,str.1) w dalszej treści RODO informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma FENIKS RECYKLING Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie 20, 05-802 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000653862, NIP: 5291814795, tel. kontaktowy: 532 142 067, mail biuro@feniks-recykling.eu.

Pana (Pani) dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  1. w celu zawarcia lub realizacji wiążących nas z Panem/Panią ofert, umów oraz realizacją złożonych zamówień – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
  2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie przewidzianej w przepisach, w tym przepisach kodeksu cywilnego, obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących rękojmi i reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
  3. ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umów oraz w celach dowodowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
  4. prowadzenia marketingu oferowanych przez nas produktów i usług, w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w przypadku ich niepodania:

  1. wykonanie zawartej z Panem/Panią umowy nie będzie możliwe,
  2. przedstawienie Panu/Pani naszej oferty produktów i usług nie będzie możliwe.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych osobowych (nasi współpracownicy i pracownicy), podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej z nami umowy (np. podmioty świadczące nam usługi informatyczne, usługi księgowe, prawne), inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą /banki, instytucje płatnicze/, podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych w zakresie, w jakim staną się administratorem danych), Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny:

  1. dla realizacji umów, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą z Panem/Panią umową lub przez czas dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  2. w przypadku prowadzenia marketingu oferowanych produktów i usług – do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody,

a po tym czasie zostaną usunięte.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem (zgodę można cofnąć papierowo wysyłając oświadczenie o cofnięciu zgody na adres FENIKS RECYKLING Sp. z o.o. Żuków 20 05-825 Grodzisk Mazowiecki lub elektronicznie na adres: rodo@feniks-recykling.eu ).

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.