Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wyniki postępowania ofertowego
Zapytanie nr 1

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zamawiający: Feniks Recykling Andrzej Kopeć dokonał wyboru wykonawcy na wykonanie badań dotyczących wyodrębnienia półproduktów z odpadów środków myjących oraz opracowanie technologii wytwarzania i stosowania pięciu typów produktów detergentowych.

Usługa jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I", Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w roku 2016 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze oferty

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

Zapytanie nr 1
ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA

Wykonanie badań dotyczących wyodrębnienia półproduktów z odpadów środków myjących oraz opracowanie technologii wytwarzania i stosowania pięciu typów produktów detergentowych.

 dotyczące wyboru podwykonawcy prac projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN, Polską Akademię Umiejętności lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.

Usługa jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I", Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w roku 2016 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe.

Załączniki
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Osoba do kontaktu:
Magdalena Smoleń-Obuchowicz, nr telefonu+48 606 692 769, e-mail: mobuchowicz@feniks-recykling.eu

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres korespondencyjny Zamawiającego:
Feniks Recycling Andrzej Kopeć
Adres: Kaski ul. Królewska 69, 96-314 Baranów

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2016 do godz. 12:00 lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@feniks-recykling.eu

O spełnieniu powyższego kryterium decyduje termin wpływu kompletnej oferty do Zamawiającego.